Nun del novcent

Testo degli ospiti dell'Airoldi e Muzzi
Armonizzazione di  Giuseppe  Scaioli


	Quant sèm trua per cumincià
	el serem gna se gherem de fa
	ma dopu sèm dei: fèm chel che fèm
	che l'impurtant l'era stà'nsem.


	Sèm che toeuc in cumpagnia
	che l'è la roba püse bela che ghe sia.


	N'è vegnü foeu d'ogni culur
	bügada, presepi, madòn e dutur
	em fa discurs e discüsiùn
	per cascià bal l'era toeut bun.


	Sèm che toeuc in cumpagnia
	che l'è la roba püse bela che ghe sia.


	Gherem negòt, nün del noeufcent
	ma del quel poch, serem cuntent
	e propri per quel ve vourem de:
	stem toeuc insem, vuremes be.


	Sèm che toeuc in cumpagnia
	che l'è la roba püse bela che ghe sia.


Coro Grigna dell'Associazione Nazionale Alpini sez. di Lecco
Sede 23900 LECCO - Laorca - Via Ramello, 1
www.corogrigna.it - info@corogrigna.it