Igyunk áldomást!

Canto popolare Ungherese
Musica di  Bárdos  Lajos


	SCRITTO COME SI PRONUNCIA


	1.
	Mèccopatuk sölöinchèt aro isbèn isc.
	Nèm scioinatuk ra è rönchèt, dè von osno isc.
	Faradòsva èmlèghètiük oi, oi, o sürèt nèvit, a tiò boratim, idiunk o lèvit.
	Ferè o visèscònciòval, von èièttè masc.
	Mo a sürèt chèdvèsc nopian, idiunk aldomasct.
	Chèritghèsciük o culaciot ughi oghi uscvoi lociòghiòn
	oi còman uram cönniè ciòròghiòn.


	2.
	Iartom o sècsardi pinsebè, bòrtisc ittom o cösèpebè.
	Orro iart a ròsciam mulatni, ottol tanultamègh tanzòlni.


	3.
	ès as òrsagh ighèn iò, ritcan ürèsc a òrdò o chiürül, mèctöltiük,
	velè chèdvün chèt töltiük.
	Aròm ocò bòròmvan, o nèghèdik ciapòn von, osisc òian minta mes,
	chi mit sèrèt orro nes.


	4.
	O chiürül, mèctöltiük velè chèdvünchèt töltiük.
	èi ciudaiò, èi ciudaiò mèr sciòa nèm ürèsc a òrdò, ighèn iò.Coro Grigna dell'Associazione Nazionale Alpini sez. di Lecco
Sede 23900 LECCO - Laorca - Via Ramello, 1
www.corogrigna.it - info@corogrigna.it