Adieu al'Engiadina

Parole di  A.  Bezzola
Musica di  Th.  Gaugler


 Ma bella val, mi' Engiadina
 adieu, sta bain a bun ans vair,
 adieu allegra giuventüna,
 vus chars cumpagns da tant plaschair,
 adieu vus flüms e clers auals
 adieu blovs lais e verdas vals.


 Ritornello:
 Meis char pajais, fintant splendura
 sur munts e vals glün' e sulai,
 fintant tras spelma l'En murmura,
 fintant tras spelma l'En murmura
 meis cour nun ama co a tai,
 meis cour nun ama co a tai,
 meis cour, meis cour, nun ama co a tai!


 Be l'an passà eu returnaiva
 pro tai afflict ed amalà,
 pertout qualchosa am mancaiva,
 soffriva qua, pativa là.
 Tü m'hast levà mal e dolur,
 o bella val, o bon dutur.


 Ritornello:
 Meis char pajais, fintant splendura ...


 Davent da mia Engiadina
 am maina hoz darcheu la sort,
 eu pigl cumgià dal vegl Bernina,
 cumgià cridand dal piz Linard.
 O sajat vus duos protectuors,
 da mia chas' e genituors.


 Ritornello:
 Meis char pajais, fintant splendura ...
 
 
 
 
 


Coro Grigna dell'Associazione Nazionale Alpini sez. di Lecco
Sede 23900 LECCO - Laorca - Via Ramello, 1
www.corogrigna.it - info@corogrigna.it